top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, Corien Struijk, hierna te noemen “ik”, en een opdrachtgever, hierna te noemen “u”, voor zover er niet schriftelijk van is afgeweken.

2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Mijn offertes en aanbiedingen zijn altijd duidelijk gespecificeerd. Ze zijn vrijblijvend, mits er een termijn is genoemd. Als er geen geldigheidstermijn is genoemd, dan vervalt de aanbieding na 30 dagen.

Als ik een duidelijke vergissing of verschrijving maak, dan kunt u mij daar niet aan houden.

Prijzen voor particulieren vermeld ik altijd inclusief BTW, voor bedrijven altijd exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief reis- en verzendkosten.

Een overeenkomst of opdracht komt tot stand: a) doordat u mijn aanbieding schriftelijk, via email of via mijn website accepteert, b) doordat ik u een bevestigingsmail van de gemaakte afspraken stuur, en u hierop niet binnen 10 werkdagen of voor aanvang van de werkzaamheden (de kortste van de 2 geldt) reageert, c) door toezending van een factuur aan een natuurlijk persoon nadat ik met hem of haar in een persoonlijk gesprek tot overeenstemming ben gekomen.

3. Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

Ik zal uw opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ik sluit de overeenkomst met u altijd als een eenmalige opdracht, mits anders overeengekomen; een aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

U zult er voor zorgen dat ik minimaal 10 werkdagen voor de uitvoering van de opdracht alle benodigde informatie van u en/of uw deelnemers heb ontvangen. Bij latere levering zal de uitvoering opnieuw moeten worden ingepland.

Als tijdens de uitvoering blijkt dat voor een goede uitvoering van uw opdracht, het nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen u en ik in goed onderling overleg de overeenkomst waar mogelijk aanpassen.

4. Overmacht, ontbinding en tussentijdse opzegging

Als door omstandigheden buiten mijn schuld (bijvoorbeeld ziekte, onvoldoende inschrijvingen, overtekening etc), het voor mij onmogelijk is om de opdracht uit te voeren dan kan ik de opdracht verschuiven naar een andere datum of annuleren. In dat geval krijgt u per omgaande de eventuele aanbetalingen teruggestort. We zullen wel altijd eerst samen proberen om de opdracht op een ander tijdstip of op een andere manier door te laten gaan.

5. Betaling en incassokosten

U moet de factuur altijd binnen 14 dagen betalen, mits dat wij anders schriftelijk zijn overeengekomen. Als u niet tijdig betaalt, dan komen alle kosten die ik moet maken om mijn vordering te innen, voor uw rekening.

6. Annulering

Als u uw opdracht of deelname annuleert tot 2 weken voor de startdatum, dan mag ik 20% van de opdracht bij u in rekening brengen.

Annuleert u binnen 2 weken voor de startdatum, dan bent u 50% van de opdracht verschuldigd.

Als u annuleert binnen 2 dagen voor de startdatum dan moet u 100% van de opdracht voldoen.

7. Garanties en reclames

Ik zal er voor zorgen dat de artikelen die ik lever, zullen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen. Als ik artikelen van derden lever, dan is mijn garantie wel beperkt tot de garantie die mijn leverancier mij geeft.

U moet eventuele reclames wel binnen 5 werkdagen schriftelijk bij mij melden.

8. Aansprakelijkheid
Als ik van u onjuiste of onvolledige gegevens ontvang, dan ben ik niet aansprakelijk voor schade. Als ik wel aansprakelijk ben, dan is dat tot maximaal eenmaal de factuurwaarde. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval gemaximeerd tot de uitkering van de verzekeraar. Bovendien ben ik alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
U en/of uw deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de schade toegebracht aan zichzelf of aan anderen tijdens de training, workshop of het advies. 

9. Geheimhouding

Met uw bedrijfs- en persoonsgegevens ga ik uiteraard strikt vertrouwelijk om.
Op al mijn werk behoud ik het recht op grond van de Auteurswet.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing, ook als u in het buitenland uw woonplaats heeft.
Bij geschillen zullen wij beide ons tot het uiterste inspannen om het onderling op te lossen.

11. Vindplaats algemene voorwaarden

De laatste versie van mijn algemene voorwaarden is altijd te vinden op mijn website (www.corienstruijk.nl). Je kunt altijd een exemplaar op papier bij mij aanvragen.

Corien Struijk | KvK 701472785 | juli 2021

bottom of page